TIROL´ DEKİ İŞÇİ GÖÇÜ OLAYLAR VE KANUNLAR

derleyen: Gerhard Hetfleisch

1925

Yerli halkı koruma kanunu: Avusturya vatandaşlarına diğer uyruklara karşı iş piyasasında öncelik tanınması yasallaştırıldı.

1938

Nasyonal sosyalizm-zamanına ait yabancılar polisi kararnamesi: Alman İmparatorluğuna ve bugünkü bölgede Avusturya’nın vatana „bağlanmasından“ sonra „yabancıların“ giriş yapması ve ikamet etmesi düzenlenmektedir.

1941

Yabancı işçilerle ilgili Alman İmparatorluğu Talimatnamesi: Nasyonal rejimin bu talimatnamesi Yerli Halkı Koruma Kanunun yerine geçiyor. İşverenlerin çalıştırma için izin almaları ve işçilerin çalışma izni alma yükümlülüğü yürürlülüğe giriyor.

1945

İmparatorluk geçiş kanunu: Yabancı İşçilerle İlgili İmparatorluk Talimatnamesi, İkinci Cumhuriyetin hukuk kapsamına devrediliyor ve 1975 yılının sonuna kadar geçerli kalıyor.

1949

Vatandaşlık hakkı değişikliği yasası: Evlilikten doğan veya evlilikten doğmayan nesebi sahih çocuklara atasının soyundaki vatandaşlık veriliyor ve evlilikten doğmayan çocuklara ananın soyundaki vatandaşlık veriliyor. Şartı: Önceki vatandaşlıktan vazgeçilmesi ve Avusturya`da on yıl yasal ikamet edilmiş olmasıdır.

1951

Cenevre Mülteci Antlaşması kararı: 1954 yılında Avusturya tarafından onaylandı, 1955 yılında yürürlüğe girdi.

1954

Yabancılar polisi kanunu yürürlüğe girdi. İşsizlik % 14,4: Tirol ’da İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra en yüksek işsizlik. Ekonomik canlanma sonbaharda başlıyor. 1950’li yılların sonunda tam kapasite çalışma oranına ulaşıldı ve kısa zamanda işçi eksikliği fark edilmeye başladı.

1955

Türkiye ve Avusturya arasında vize yükümlülüğünün kaldırılması

1956/57

Macaristan krizi: 160.000 mülteci Avusturya`da, ancak sadece az sayıda mülteci sürekli olarak ülkede kalıyor.

1961

Ticaret Odası (Wirtschaftskammer) ve ÖGB (Raab-Olah-Anlaşması) arasında kota anlaşması: 1962 yılından sonra işletmelere, yabancı işçiler için kararlaştırılmış yıllık azami rakama kadar (kota) eyalet iş ve işçi bulma kurumları tarafından, iş piyasası tekrar denetlenmeden, çalıştırma izinleri verilebiliyordu.

1962

İspanya ile İşçi Alımı Anlaşması, 1964 yılında onaylandı.

1963

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında Yakınlaştırma veya Ankara-Anlaşması.

1964

Türkiye ile İşçi Alımı Anlaşması.

1965

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) ve Avusturya arasında vize zorunluluğunun kaldırılması

1966

Yugoslavya ile İşçi Alımı Anlaşması (YSFC). Yabancılar-çalışma kartının kullanılmaya başlaması: İş yeri, işveren, ancak “tıbbi polisi tarafından verilen sakıncasızlık işareti” de bu kartta belirtilir.

1968

İlk iltica yasası yürürlüğe giriyor.

1972

İkamet tescil yasası: İkamet bildirim kâğıdı yabancı uyruklular tarafından bir „A“ ile işaretlenmesi gerekiyor ve nüfus dairesi tarafından yabancılar polisine bildirilmesi gerekmektedir.

1973/74

Dünya çapında ekonomik gerileme dolayısıyla işçi alımı durduruldu („Petrol krizi“).

1976

Yabancılar çalıştırma yasası, Yabancılarla İlgili İmparatorluk Nizamnamesinin yerine geçirildi.

1979
Avusturya`da İslami Dini Cemaat kuruldu (IGGiÖ).

1985

İçişleri Bakanlığının talimatnamesi yabancılar polisinin uygulamalarını, göçmen işçilerin işyerlerini kaybetmelerinden ve işsizlik desteğinin sona ermesinden sonra „yasal yollardan geçimlerini sağlamalarının mümkün olmaması dolayısıyla“ (§ 3 FPG), işyerini kaybedenin geçim masrafları başka aile fertleri üzerinden sağlanmasının mümkün olduğu durumda, bir ikametgâh yasağının hükmedilmesi konusunda sınırlıyor.

1986

Aile yardımı parasının yarısı, yurt dışına ödeme yapıldığı durumlarda kesiliyor.

1987

§ 3 Yabancılar polisi kanunu (ikamet etme yasağı), özel- ve aile hayatıyla (Madde 8 EMRK) ilgili insan hakkını yeterince korumadığı için iki defa iptal ediliyor.

1988

Avusturya`da okula gittikleri süreleri kanıtladıkları durumda, gençlere muafiyet belgesinin verilmesi kolaylaştırıldı. Dolayısıyla iş piyasasına serbestçe ulaşabiliyorlardı. Daha önce işveren tarafından bir çalıştırma müsaadesi dilekçesinin verilmesi gerekiyordu.

1989

Göçmenlerin küçük bir grubu için, muafiyet belgeleri olan işçilere ve ilticacılara, işsizlik parası aldıkları dönemden sonra zor durumda kalma yardımının verilmesi, en fazla bir yıl olmakla sınırlanarak kabul edilmiştir. Yabancılar Çalıştırma Yasası 1989 ve 1998 yılları arasında 20 defa değiştirildi. Birkaç yılı kapsayan güçlü bir ekonomik büyüme Avusturya`da hızlı biçimde buraya göç edenlerin sayısının artmasına eşlik etmiştir.

1990

Çalışma izninin uygulanmaya başlaması. Muafiyet belgesi kapsamındaki hükümler buraya göç edenlerin lehine değiştirildi.

1991/92

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin (YSFC) dağılmasının başlaması: 90.000 ilticacı tüm Avusturya`da ve yaklaşık 3.000 Tirol `da

1992

Yeni İlticacı Yasası 1968’li İlticacı Yasasının yerini alıyor: dilekçe vermek zorlaştırılıyor

1993

Yabancılar Kanunu ve İkamet Kanunu (yerleşme ve sezon düzenlemesi için kota düzenlemesi) yürürlüğe geçiyor.

1994

İltica hakkı olmayan ancak „süresi sınırlı oturum hakkı “ verilmiş olan Bosnalı ilticacılar için iş piyasası açılıyor. 1998 yılında „iyi entegre olmuş “ Bosnalı-ilticacılar için süresiz oturum hakkı veriliyor.

1996

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bağlılık anlaşması Avusturya makamları tarafından kabul edilmiştir; dolayısıyla aile birleşimi durumlarında Almanca dil bilgisinin olduğunu kanıtlamak gerekmemektedir.

1998

Entegrasyon paketi yürürlüğe girmiştir. Yeni yabancılar yasası ikamet konumunun sağlamlaştırılmasına sekiz yıl sonra imkân tanımaktadır. Yeni göçmenlerin gelmesinden ziyade entegrasyonun ön planda olması istenilmektedir, dolayısıyla süreli oturumlarla süresiz yerleşmeler arasındaki farkın yasal olarak kaleme alınması kararlaştırılmıştır. Çocuklara artık sadece 14. yaşlarına kadar ebeveynlerinin yanına taşınma izni verilmektedir. Vatandaşlık yasasının değişikliği: Vaktinden evvel vatandaşlığa alınma hususunda kurallar ağırlaştırılıyor. „Alman diline belirli kapsamda“ haiz olunduğunun kanıtlanması gerekiyor.

2000

Entegrasyon talimatnamesi sonradan gelen aile fertlerine iş piyasasını açıyor. İş piyasasında, sosyal yardımlarda, sağlık ve eğitim alanlarında ve ayrıca kamu menkul malları ve konut alanlarına erişebilme (belediye konutları) dahilinde olan hizmetler konusunda farklı muamele edilmesine karşı etik AB Talimatnameleri.

2002

Yabancılar paketi: Avusturya`da yasal olarak aralıksız beş yıl kalan göçmenlere iş piyasasına serbest giriş hakkı verilmektedir. Entegrasyon anlaşması kapsamında A1 seviyesinde bir diploma ile dil bilgilerinin mevcut olduğu kanıtlanmak zorundadır.

2009/2011

Yabancılar hukuku değiştirme yasası: İltica yasasında, yerleşme ve ikamet yasasında ve vatandaşlık yasasında şartların ağırlaştırılması. Vatandaşlığa alınma durumlarında kanıtlanması gereken dil bilgisi seviyesi kaldırılıyor, kırmızı-beyaz-kırmızı-kartın uygulanmasına başlanıyor ve entegrasyon sözleşmesi genişletiliyor.

2014

Yabancılar hukuku değişikliği yasasında yabancılarla ilgili konular tamamen yeniden belirleniyor.